górne tło

Integracja interesariuszy na rzecz niwelowania konfliktów

Polityka interwencjonizmu

 

Naturalnie występujące konflikty interesów i wizji rozwoju miasta, spotęgowane w okresie pandemii COVID-19, wymagają zrozumienia wzajemnych punktów widzenia i wypracowania konsensusu. Oceny konfliktowych zjawisk społeczno-gospodarczych dokonuje się z uwzględnieniem głosów wszystkich użytkowników danej przestrzeni, tj. mieszkańców, odwiedzających oraz przedsiębiorców. Przekazywanie informacji i prawidłowa ich interpretacja powinna służyć zminimalizowania konfliktów. Wszyscy interesariusze powinni angażować się w działania służące obniżeniu uciążliwości turystyki dla jakości życia mieszkańców i poszukiwać porozumienia łagodzącego obszary konfliktogenne pomiędzy lokalnymi grupami społecznymi i zawodowymi.

 

Rekomendowane działania:

Cele strategiczne

 

IV. Kraków – miasto przyjazne do życia

V. Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa