Kalendarz wydarzeń rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
  • Data:

    22 marca - 21 lipca 2024 ( 2024-03-22 - 2024-07-21 )

Organizatorzy:
  • Zamek Królewski Na Wawelu

Wielka, jubileuszowa i wielowymiarowa wystawa czasowa w Zamku Królewskim na Wawelu poświęcona jest motywom wawelskim w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Sto dwadzieścia lat temu, wiosną 1904 roku, Wyspiański opublikował dramat Akropolis, którego akcja rozgrywa się w katedrze, natomiast jesienią, wraz z zaproszonym do współpracy Władysławem Ekielskim, rozpoczął pracę nad koncepcją zabudowy wzgórza – wielkim projektem Akropolis. Projekt łączył się ściśle z odzyskiwaniem wzgórza wawelskiego z rąk wojska zaborcy, a zarazem utrwalał XIX-wieczną koncepcję Wawelu jako serca Polski.

Wystawa podzielona jest na trzy bloki tematyczne: pierwszy prezentuje motywy wawelskie obecne w dziełach plastycznych Wyspiańskiego (zamek), drugi – w jego utworach literackich (budynek nr 9), trzeci zaś (budynek nr 7) ukazuje oddziaływanie artysty, bezpośrednie
i pośrednie, na innych twórców. Ideowym centrum wystawy są dwie części: omawiająca projekt Akropolis i druga, poświęcona dramatowi o tym samym tytule. Ważnym dopełnieniem pierwszej jest brama wzniesiona specjalnie na wystawę (w pobliżu budynku nr 5), nawiązująca formą do tej, o której pisał w komentarzu do projektu Władysław Ekielski.

 


 

A grand, multi-faceted temporary anniversary exhibition at the Wawel Royal Castle is dedicated to the Wawel motifs in the work of Stanislaw Wyspiański.

One hundred and twenty years ago, in the spring of 1904, Wyspiański published The Akropolis, a drama set in the cathedral, while in the autumn, together with Wladysław Ekielski, who was invited to join him, he began work on the concept for the development of the hill – the grand design of Akropolis. The project was closely linked to the recovery of Wawel Hill from the hands of the partitioning army, and at the same time preserved the nineteenth-century concept of Wawel as the heart of Poland.

The exhibition is divided into three thematic blocks: the first presents the Wawel motifs in Wyspianski's visual works (the castle), the second – in his literary works (building 9), while the third (building 7) shows the artist's influence, direct and indirect, on other artists. The ideological center of the exhibition is made up of two parts: one discussing the Akropolis project and the other devoted to the drama of the same title. An important complement to the first one is a gate erected especially for the exhibition (near building No. 5), referring in form to the one that Władysław Ekielski wrote about in his commentary to the project.

 


Źródła: materiały organizatora

więcej