Kierunek: Miasto dla Wszystkich rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wdrażanie rekomendacji

Turystyka Kraków.pl

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 

 

Turystyka to jeden z ważniejszych sektorów gospodarki Krakowa, odgrywający znaczącą rolę w rozwoju miasta. Jej wpływ jest widoczny w dochodach budżetowych, liczbie miejsc pracy, udziale procentowym PKB oraz w procesie budowania marki miasta. W związku z okresem pandemii COVID-19, który spowodował drastyczny spadek ruchu turystycznego w mieście i głęboki kryzys w gospodarce turystycznej Krakowa, Samorząd Miasta Krakowa przygotował dokument określający długofalową politykę turystyczną miasta, w tym kierunki odbudowy turystyki po zakończeniu pandemii.

Dziewięć obszarów rekomendacji opisanych w dokumencie zostało skonsultowanych z interesariuszami związanymi z sektorem turystyki w Krakowie, a także poprzedzonych wcześniejszymi badaniami opinii mieszkańców. Są one zgodne z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy stanu turystyki w Krakowie oraz dokumentem „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Uwzględniono również zalecenia zawarte w międzynarodowych dokumentach dedykowanych turystyce w miastach: Agendzie Miejskiej dla Unii Europejskiej, Nowej Agendzie Miejskiej ONZ, Karcie Lipskiej, Historic Urban Landscape (HUL), Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO), analizach rozwoju sytuacji w okresie pandemii COVID-19, Deklaracji Lizbońskiej, podpisanej przez Kraków („Miasta dla wszystkich - budowanie miast dla mieszkańców i odwiedzających”). Dla porównania dokonano analizy programów miejskich marek turystycznych, takich jak Wiedeń, Paryż, Lizbona, Madryt, Praga i Amsterdam.

W marcu 2021r. Rada Miasta Krakowa przyjęła „Politykę zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021 – 2028”.

 

Operacjonalizacja dokumentu

 

Turystyka zrównoważona w Krakowie rozpatrywana jest na 3 płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej oraz środowiskowej. To turystyka oparta na współodpowiedzialności, współdziałaniu i wzajemnym poszanowaniu potrzeb. Głównym celem jest wspieranie turystyki, która przynosząc korzyści miastu i społeczności lokalnej, nie szkodzi jego dziedzictwu kulturowemu i środowisku przyrodniczemu. Odbudowa ruchu turystycznego musi odbywać się w duchu dialogu i partnerstwa, z poszanowaniem wszystkich grup interesariuszy.  Podejmowane działania, wynikające z 9 rekomendacji zawartych w ,,Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”, mają na celu odbudować ruch turystyczny do Krakowa w duchu zrównoważenia i zainteresować ofertą miasta klienta świadomego i stawiającego na wysoką jakość.

W ramach operacjonalizacji dokumentu, w 2022 r. zrealizowano szereg spotkań wpisujących się w cykl „Kraków. Kierunek: Miasto dla Wszystkich”. Przedstawiciele krakowskiego rynku turystycznego podczas sesji kreatywnych zaproponowali ponad 900 pomysłów na projekty wpisujące się w założenia „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”.

Grupy wykonawcze

Trzy grupy wykonawcze -  gospodarka i regulacje, marketing, programy i produkty - powstały w wyniku podziału dziewięciu rekomendacji zawartych w dokumencie, który wyznacza kluczowe obszary dla zarządzania turystyką w mieście. Zespoły spotykały się w celu wypracowania konkretnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w perspektywie czasowej 2021–2028 dla zrównoważenia turystyki Krakowa. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy, w drodze głosowania, spośród kilkudziesięciu projektów wybrali 9 najciekawszych, które z ich punktu widzenia powinny w pierwszej kolejności zostać zrealizowane w naszym mieście. Uczestników najbardziej zainteresowały projekty związane m.in. z programem Respect Kraków, nocną ofertą kulturalną i poprawą funkcjonowania miasta nocą, wykreowaniem nowego wydarzenia promującego Kraków, certyfikacją usług turystycznych i podnoszeniem jakości usług przewodnickich oraz promocją terenów zielonych Krakowa.        

Dalsze prace nad operacjonalizacją polityki zrównoważonej turystyki prowadzone są w ramach poszczególnych projektów, o których więcej informacji można znaleźć w zakładce realizowane projekty.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Adrianna Chwastek
Podmiot publikujący: Turystyka Kraków
Data publikacji: 2023-09-30
Data aktualizacji: 2024-05-16
Powrót